Cluster

Overheden en maatschappelijke organisaties

Als facilitator zorgt de overheid op verschillende niveaus voor de randvoorwaarden waarbinnen sportinnovatie mogelijk is. Bovendien kunnen de diverse overheden een actieve rol vervullen middels beleid, subsidies en co-creatie. Zowel op lokaal, regionaal/provinciaal, landelijk en Europees (EU) niveau. Daarnaast maken tal van maatschappelijke organisaties – (semi)overheid, instellingen en ngo’s – op diverse terreinen deel uit van het netwerk Sports and Technology.

Zowel provincie Noord-Brabant als Gemeente Eindhoven ondersteunen het cluster Sports & Technology. Provincie Brabant geeft een structurele subsidie, Gemeente Eindhoven ondersteunt met name enkele SportFieldLabs. Sports & Technology breidt de samenwerking graag uit naar andere Brabantse steden.

 

Provincie Noord-Brabant

Het sportbeleid van Provincie Noord-Brabant richt zich op de thema’s talentontwikkeling, evenementen, aangepast sporten en innovatie & technologie. Zij wil kennispartijen, bedrijven en de sport- en gezondheidssector helpen om innovaties en nieuwe bedrijvigheid rond sport en bewegen te realiseren, met bijzondere aandacht voor de doelgroep mensen met een beperking. Daarbij gaat het met name om innovaties die een positieve bijdrage leveren aan sociaal-maatschappelijke opgaven zoals gezondheid/vitaliteit, sociale cohesie, duurzame energie en mobiliteit.

De programma-organisatie BrabantSport draagt zorg voor de uitvoering van dit beleid, in nauwe samenwerking met Team Brabant Sport, het CTO Zuid, Sportservice Noord-Brabant en Sports & Technology.

 

Gemeente Eindhoven

Aan de (inter)nationale top is Eindhoven al jaren een belangrijke speler in urbansport, zwemmen, voetbal, atletiek en hockey. Maar ook in de breedtesport heeft de stad een voorbeeldfunctie: maar liefst 67{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van alle Eindhovenaren is verantwoord bezig met sporten en/of bewegen.

Gemeente Eindhoven ziet innovatie als belangrijk element van haar sportbeleid en ondersteunt daarom diverse SportFieldLabs. Ook streeft zij naar structurele samenwerking met (kennis)instellingen en bedrijven om sport, innovatie en bewegen aan elkaar te verbinden. Met als doel om Eindhovenaren aan te zetten om meer te bewegen in combinatie met het realiseren van economische spin-off. De stad zelf is daarbij de proeftuin: interventies in de openbare ruimte moeten sport en bewegen onderdeel maken van het dagelijks leven en de bewoners van de stad uitdagen.

↓