Het kabinet maakt het ook voor startups, scale-ups en andere innovatieve bedrijven die getroffen worden door de coronacrisis mogelijk om een overbruggingskrediet aan te vragen. Deze bedrijven hebben doorgaans geen bankrelatie. Daarom zullen op verzoek van het kabinet de Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) deze kredieten gaan verstrekken. Het kabinet stelt hiervoor in eerste instantie 100 miljoen euro ter beschikking. De verwachting is dat deze regeling in de vierde week van april toegankelijk zal zijn.
Daarnaast kunnen innovatieve en startende ondernemers die middels VFF en IK leningen zijn gefinancierd door de overheid, uitstel van aflossing en rentebetaling verkrijgen voor een periode van zes maanden (van 1 april jl. tot 1 oktober). Tevens wordt voor de VFF de rente voor deze periode opgeschort

Verder zijn er nog algemene regelingen.

Uitstel van rente en aflossingen
Kleinere ondernemingen, met een financiering tot 2,5 miljoen euro, kunnen mogelijk een half jaar uitstel van rente en/of aflossingen krijgen. Daarvoor geldt wel dat ze in de kern gezond moeten zijn. ABN Amro, ING, Rabobank, de Volksbank en Triodos hebben dat samen besloten. Volgens de Nederlandse Vereniging van Banken is de nood onder ondernemingen groot door de coronacrisis. De exacte voorwaarden voor het uitstel verschillen per bank. Het is daarom zaak dat u contact opneemt met uw eigen bank, indien u hiervan gebruik wilt maken.

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)
De BMKB-regeling is met ingang van 16 maart 2020 verruimd. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden. Het borgstellingskrediet bedraagt 75% van het krediet dat de financier verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van één jaar.
Banken en ondernemers hebben de overheid daarnaast gevraagd of de BMKBprovisie van de coronamodule van 3,9% verlaagd kan worden. Het kabinet heeft besloten om de premie te verlagen naar 2%, waarbij rekening is gehouden met staatssteunregels en de maximale hoogte van het leenbedrag. Daarbij moet worden benadrukt dat banken ook goed dienen te blijven kijken naar de eigen kosten die zij in rekening brengen bij de klanten en of die reëel zijn.

Verruiming regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO)
Met de Garantie Ondernemersfinanciering (GO) worden bedrijven geholpen door middel van een garantie op bankleningen en bankgaranties. In de huidige extreme omstandigheden is de GO, met een garantiepercentage van 50% en een garantieplafond van 1,5 miljard euro, niet toereikend om de kredietverlening van de banken aan (middel) grote bedrijven op gang te houden. Daarom heeft het kabinet besloten tijdelijk een corona-module voor garantie op bankleningen aan de GOregeling (GO-C) toe te voegen. Het garantiepercentage van GO-C zal 80% voor grootbedrijf, respectievelijk 90% voor mkb-ondernemingen bedragen en het totale garantieplafond voor de GO wordt verhoogd naar 10 miljard euro. GO-C leningen hebben een maximale looptijd van drie jaar.

Uitstel en rentekorting microkredieten Qredits
Microkredietenverstrekker Qredits verstrekt kredieten aan kleine en startende ondernemers. Voor ondernemers die geraakt worden door de coronaproblematiek wordt uitstel van aflossing aangeboden voor de duur van zes maanden en wordt de rente gedurende deze periode automatisch verlaagd naar 2%. Qredits heeft daarnaast aangegeven dat zij graag haar doelgroep wil voorzien van een overbruggingskrediet tegen een lagere rente. Hiervoor heeft Qredits aanvullende bijdrage van 25 miljoen euro nodig. De uitwerking hiervan zal samen met het fonds voor non-bancair gefinancierde bedrijven ter hand genomen worden.

Extra maatregelen internationale handelsstromen
Door de corona-crisis wordt ook de internationale handel flink geraakt. Dit terwijl een derde van ons nationaal inkomen, veel mkb’ers en ca. 2,3 mln. banen afhankelijk zijn van internationale handel. Om de internationale handel zoveel mogelijk op gang te houden verruimt de staat de mogelijkheden voor exportkredietverzekeringen. De maatregelen helpen voorkomen dat bedrijven grotere betalingsrisico’s ondervinden, in extra liquiditeitsproblemen komen of internationale projecten noodgedwongen moeten stilleggen.
De nieuwe maatregelen voor verruiming van exportkredieten komen er kortgezegd op neer dat ook kortlopende exportkredietverzekeringen worden gedekt, eerder gold dat alleen voor verzekeringen langer dan 2 jaar. Daarnaast komt er een verruiming van de mogelijkheden voor binnenlandse dekking, wordt het landenbeleid flexibeler en is voor meer landen dekking te verkrijgen. Ook worden procedures verruimd en versneld en wordt een hoger percentage werkkapitaal gedekt.

Kabinet herverzekert leverancierskrediet mkb
Veel bedrijven zoals winkels en horecazaken worden bevoorraad op basis van leverancierskrediet. Bedrijven hebben meestal 30 of 60 dagen om hun producten aan de leverancier te betalen. Een leverancier sluit een verzekering af voor het geval er onverhoopt niet betaald wordt. Dit wordt mogelijk gemaakt doordat de kortlopende betalingstermijnen worden verzekerd door kredietverzekeraars.
Op jaarbasis wordt op deze wijze ruim 200 miljard euro aan leveringen mogelijk gemaakt tussen Nederlandse leveranciers en hun afnemers. In de huidige tijden zien verzekeraars zich geconfronteerd met toenemende betalingsrisico’s en zullen zij mogelijk de toegekende verzekeringslimieten op bedrijven verlagen of intrekken.
De overheid komt daarom met een herverzekering voor het hele jaar 2020 die snel in werking moet treden waardoor kredietverleners niet genoodzaakt zijn op korte termijn hun limieten naar nihil te verlagen. De garantie die hiervoor nodig is zal naar huidige inschatting ongeveer 12 miljard euro zijn. De te verwachten schade voor de overheid bedraagt op basis van een eerste grove raming ongeveer 1 miljard euro. Hierbij is er rekening gehouden met het feit dat de premies naar de overheid gaan.
De maatregel moet nog in detail worden uitgewerkt. Daarnaast dient ook de Europese Commissie nog goedkeuring te verlenen.
Lokale belastingen Het kabinet gaat in overleg met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over de mogelijkheid om (voorlopige) lokale aanslagen aan ondernemers stop te zetten en al opgelegde aanslagen aan bedrijven in te trekken. Het gaat hierbij in het bijzonder om de toeristenbelasting.

↓