Moving Together for Vitality

Projectomschrijving

Zuid Nederland heeft op het domein Sport & Vitaliteit een uitstekende uitgangssituatie opgebouwd. De marktkansen binnen dit domein zijn bovendien groot, gelet op de oplopende kosten van gezondheidszorg (door zowel vergrijzing als een toenemend inactieve leefstijl), maar ook de economische kansen die ontstaan door vraag naar zorg voor gezondheid.

Met Stichting Sports & Technology als aanjager is vanuit de kracht van de Brainport regio in de afgelopen jaren geleidelijk het cluster Sports & Technology (cluster S&T) ontstaan, door bundeling van de ambities en kansen van sport, overheid, kennisinstellingen en bedrijfsleven. Partners uit het cluster willen deze gunstige uitgangspositie gaan verzilveren door actief de (markt)kansen te grijpen. Zij wil het ecosysteem versterken, en zo met zowel maatschappelijk als economische impact een sportieve en vitale samenleving realiseren.

Om in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen en economische kansen in het domein van sport en vitaliteit, is een wezenlijke andere aanpak nodig. De klassieke vorm van lineair innoveren werkt door de complexiteit van de keten rondom zorg en gezondheid namelijk maar zeer beperkt. Vernieuwingen die gemaakt moeten worden, betreffen:

 • Nieuwe business concepten die inspelen op de nieuwe marktkansen;
 • Waarbij samenwerking publiek-privaat cruciaal is;
 • Oplossingen die in proeftuinen getest kunnen worden ter validatie;
 • Een doorontwikkeling voor het ecosysteem en fieldlab voor vitaliteit, omdat dit een nieuw marktdomein is met andere principes, doelgroepen, etc;
 • Implementatie van een open innovatie aanpak op vlak van innovatie, business en data;
 • Versterking van het cluster en een meer business development gedreven aanpak;
 • Meer en slimmer gebruik van data (over markt en gebruik) voor stimulering van nieuwe innovaties (data driven design, data driven evidence).

Dit project stimuleert (nieuwe) bedrijvigheid en werkgelegenheid en draagt daarmee bij aan de economie van de steden en de regio als geheel. Het MKB profiteert duidelijk van deze impuls in business development. Elk van de partners in het cluster draagt verder bij en heeft de continuïteit van de ambitie geborgd in meerjarige visies en strategieën. De fieldlabs beschikken daarbij over een business gedreven exploitatiebegroting.
In lijn met de beoogde transitie zijn de werkpakketten in dit project gericht op:

 • Duurzaam data beheer;
 • Innovatie voor vitaliteit (mede gebaseerd op cross-overs);
 • Versterken business development;
 • Structuurversterking van de fieldlabs.

In totaal gaan 16 partners in een mix van fieldlabs, kennisinstellingen en bedrijven werken aan het versterken van het ecosysteem en daarbij de volgende resultaten opleveren: 9 versterkte fieldlabs, een unieke infrastructuur voor databeheer, 50 ondersteunde bedrijven, 50 nieuwe product-ontwikkelingen met een jaarlijks marktpotentieel van ruim 17 miljoen euro voor de regio en 85 FTE op jaarbasis aan werkgelegenheid.
De totale kosten van dit project bedragen 4.895.666 euro, dat voor 50% gefinancierd wordt door de partners zelf en waarbij 2.447.833 euro bij EFRO/Provincie Noord-Brabant aangevraagd wordt.

Doel

Kerndoel van dit project is om binnen 4 jaar te komen tot een wereldwijd uniek ecosysteem voor innovatie- en businesscreatie binnen het domein van sport én vitaliteit. We vertrekken vanuit de bestaande infrastructuur en sterke kennisbasis in de Brainport regio. Versterkte sportfieldlabs worden de broedplaats voor dataverzameling, innovatie én businesscreatie, bieden daarmee een concurrentievoordeel aan bedrijven voor het versterken van hun marktpositie, en zorgen zo voor een stimulans van de regionale economie en werkgelegenheid.

Status project

Start: 1 maart 2017

Eind: 30 juni 2021

Lopend

Meer informatie

Organisatie: Sports & Technology
Contactpersoon: René Wijlens
Telefoon: +31 (0)6 – 21829070
E-mail: wijlens@sportsandtechnology.com

↓