Sporten & bewegen in de openbare ruimte wint de laatste jaren aan populariteit. Afhankelijk van de activiteit, zijn in de buitenlucht zijn, sportief bezig zijn, gezondheid, het zelf kunnen bepalen van het tijdstip en andere mensen ontmoeten, de belangrijkste redenen om in de openbare ruimte te sporten & bewegen. Om het gebruik van de buitenruimte te stimuleren, is de laatste jaren steeds meer kennis opgedaan en zijn innovatieve oplossingen en gebruik van nieuwe technologie en data ingezet.

De komst van het coronavirus heeft een grote bijdrage geleverd aan deze ontwikkeling. Er is ons gevraagd zoveel mogelijk thuis te blijven en alhoewel we dat doen, vinden we het maar wat prettig om toch even naar buiten te gaan. Om een ommetje te maken, een stukje hard te lopen of te fietsen en, ook al was het op afstand, mensen te ontmoeten. Nu de maatregelen versoepeld zijn en sportverenigingen onder strikte voorwaarden hun activiteiten hebben opgestart, is voor velen het gebrek aan voldoende faciliteiten en ruimte een uitdaging. Ook daarvoor biedt de openbare ruimte een oplossing.

Herinrichting openbare ruimte in Vught
Bij de gemeente Vught staat bewegen in de openbare ruimte hoog op de agenda. Dat uit zich o.a. in de opdracht die we als MOVE Vught (lokaal uitvoeringsteam van SSNB) begin 2020 hebben gekregen om een multifunctionele sport-spel zone (beweegplein) te realiseren conform een adviesrapport van Adviesbureau Kragten. Onderzoek wees uit dat het Bisschop Zwijsenplein hiervoor het meest geschikt was. MOVE Vught begeleidt het proces. Belangrijke uitgangspunten:

  • het beweegplein moet zoveel mogelijk buurtbewoners uit alle leeftijdsgroepen en met uiteenlopende achtergronden verleiden om in beweging te komen en te blijven;
  • meten = weten, samen met partners willen we het beweeggedrag stimuleren en monitoren.

Vanzelfsprekend: inwoners betrekken bij het ontwerp
Het spreekt voor zich dat we, om draagvlak voor het ontwerp en binding met het nieuwe beweegplein te realiseren, inwoners (zowel direct omwonenden als andere Vughtenaren) wilden betrekken bij het ontwerp. Het beweegplein moet immers aansluiten bij hun wensen zodat ze het ook daadwerkelijk gaan gebruiken. We hebben ervoor gekozen om dit in de vorm van een enquête te doen, omdat een fysieke bijeenkomst vanwege Corona in die periode geen optie was.

Uitkomsten enquête
De enquête bevatte algemene sport- en beweegvragen alsook specifieke vragen omtrent het beweegplein en het huidige Bisschop Zwijsenplein. Na inventarisatie van de input van het grote aantal respondenten bleek de meeste interesse te bestaan voor outdoor fitness, voetbal, tafeltennis, basketbal en speel- en klimelementen voor kinderen t/m 5 jaar. Ook sfeer, beleving, karakter, toegankelijkheid en het behoud van groen bleken belangrijk: ‘Mijn voorkeur zou uitgaan naar een natuurlijke uitstraling zodat het mooi opgaat in de omgeving’.

Aan de slag met de uitkomsten!
Op basis van het adviesrapport en de wensen van de inwoners is de gemeente Vught een aanbestedingstraject gestart met 4 partijen, waarna de Vughtenaren hun stem konden uitbrengen voor een van de ontwerpen. Met ongeveer de helft van de stemmen kwam het winnende ontwerp van Nijha, specialist in de wereld van beweging.

Hoe verder?
In augustus en september organiseren we samen met de gemeente Vught nog een tweetal informatiebijeenkomsten om het definitieve ontwerp van het beweegplein te presenteren. De buurtbewoners krijgen dan nog de ruimte om mee te denken over ‘de groene invulling’.

Gebruik van technologie
Gebruik maken van slimme technologie, om het gebruik van het beweegplein te stimuleren, was een van de uitgangspunten bij deze opdracht. Een zeer bekend voorbeeld van zo’n slimme beweegstimuleringstechnologie is Pokémon GO. Wij zijn aan het inventariseren of we het gebruik van het beweegplein kunnen stimuleren met technologie en welke partners ons daar eventueel bij kunnen helpen. Onze intentie is uiteraard ook om hier de inwoners weer zo veel mogelijk te betrekken in het keuzeproces.

Ook willen we het gebruik van de faciliteiten via technologie gaan monitoren. Wanneer blijkt dat bepaalde faciliteiten minder frequent gebruikt worden, dan kunnen we bijsturen. We willen natuurlijk dat het plein een actieve en levendige plek blijft, waar jong en oud met plezier samenkomen.

Samenwerking met partners in het project Vitality Living Lab
In Zuid-Nederland, en in Brabant in het bijzonder, willen we ons nog meer op vitaliteit richten. SSNB werkt binnen het project ‘Vitality Living Lab’ onder aanvoering van Sports & Technology samen met 14 andere organisaties om te komen tot meer innovatieve oplossingen. Daarbij worden sport en vitaliteit als drijfveer gebruikt voor een gezondere en actieve leefstijl, waarbij economisch rendement een belangrijke rol speelt. Vraagarticulatie bij voorkeur op basis van data, procesbegeleiding om te komen tot een oplossing en disseminatie vallen onder onze rol binnen Vitality Living Lab, die past bij onze focus van verbinder en kennispartner. Het beweegplein van de gemeente Vught is een case van het Vitality living lab project. 

Kijk voor meer informatie over het project Vitality Living Lab op https://sportsandtechnology.com/vitality-living-lab/

Opening beweegplein
Aan het einde van dit jaar wordt het beweegplein officieel geopend. In de eerste periode na de opening organiseert MOVE Vught verschillende activiteiten voor jong en oud op het beweegplein. Op deze manier maakt zij buurtbewoners bekend met het nieuwe beweegplein en de mogelijkheden. We hopen dat dit een stimulans is om ook op eigen initiatief gebruik te maken van alle faciliteiten van het beweegplein.

Wij kijken uit naar de opening en wensen de gebruikers alvast veel sport.

↓