Vanaf 17 april kunnen er weer aanvragen worden ingediend voor het uitvoeren van haalbaarheidsprojecten (MIT). De subsidie-aanvraag richt zich op de inventarisatie van de technische en economische risico’s van het innovatieproject. Indienen is op basis van first come first serve, dus bij interesse is snel schakelen gewenst.

Doel van de subsidie MKB Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) is het stimuleren dat MKB-ondernemingen aansluiten bij innovatieactiviteiten binnen de topsectoren. Afhankelijk van het onderdeel kan subsidie worden verstrekt aan een MKB-onderneming of een Topconsortiumvoor Kennis en Innovatie (TKI). Binnen een TKI werken ondernemers en wetenschappers samen op het gebied van onderzoek en wordt gezamenlijk gezocht naar manieren om innovaties op de markt te brengen.

De MIT richt zich op de onderstaande 9 topsectoren:

 • Agri & Food
 • Chemie & Energie inclusief Biobased
 • Creatieve Industrie
 • Hightech Systemen & Materialen en ICT
 • Life Science & Health
 • Logistiek
 • Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
 • Water

Op basis van de regeling worden de volgende instrumenten ingezet:

 • Subsidie voor Netwerkactiviteiten
 • Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars
 • MIT-Haalbaarheidsstudies
 • MIT-Kennisvouchers
 • Hooggekwalificeerd personeel
 • MIT-R&D-Samenwerkingsprojecten
 • MIT-Innovatieprestatiecontracten (IPC)

Voor R&D-samenwerkingsprojecten wordt gebruik gemaakt van een tenderprocedure. De overige instrumenten worden op volgorde van binnenkomst beoordeeld.

Subsidie voor netwerkactiviteiten

Deze subsidie wordt verstrekt voor het door derden uitvoeren van netwerkactiviteiten (zoals het organiseren van workshops, bijeenkomsten en masterclasses met als doel ondernemers meer of beter te laten innoveren of hen samen te laten werken) ten behoeve van MKB-ondernemers.

Subsidie voor ondersteuning door innovatiemakelaars

De subsidie wordt verstrekt voor het door innovatiemakelaars laten leveren van innovatieadviesdiensten aan MKB-ondernemers. Hierbij kan gedacht worden aan het in contact brengen met andere bedrijven, kennisinstellingen of samenwerkingsverbanden of het bieden van ondersteuning bij het innovatieproces of het ontwikkelen van een businesscase.

MIT-haalbaarheidsstudies 

Subsidie wordt verstrekt aan een MKB-onderneming voor het uitvoeren van een MIT-haalbaarheidsstudie. Deze haalbaarheidsstudie bestaat voornamelijk uit desk research zoals literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentie analyse. De subsidie bedraagt 40{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van de subsidiabele kosten tot een maximumbedrag van € 25.000 per haalbaarheidsstudie.

Deze regeling wordt opengesteld op 17 april 2018. De aanvragen worden beoordeeld op basis van first come, first serve.

MIT-kennisvouchers

Een MIT-kennisvoucher wordt aan een MKB-ondernemer verstrekt die een MIT-kennisoverdrachtsproject wil laten uitvoeren waarvan de resultaten ten goede komen aan de activiteiten die de ondernemer in Nederland verricht. Deze voucher kan worden besteed bij een kennisinstelling. De kennisvoucher heeft een waarde van 50{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van de subsidiabele kosten tot maximaal € 3.750.

Hooggekwalificeerd personeel

De subsidie wordt verstrekt aan MKB-ondernemingen bij wie een onderzoeksorganisatie of een grote onderneming hooggekwalificeerd personeel heeft gedetacheerd.

MIT-R&D-samenwerkingsprojecten

Subsidie wordt verstrekt aan een deelnemer in een MIT-R&D samenwerkingsverband dat een MIT-R&D samenwerkingsproject uitvoert. Dit is een project bestaande uit industrieel onderzoek of experimentele ontwikkelingen (of een combinatie hiervan) dat voor gezamelijke rekening en risico wordt uitgevoerd door een MIT-R&D samenwerkingsverband. De subsidie bedraagt 35{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58} van de subsidiabele kosten tot een maximum bedrag per deelnemer van € 100.000.

Criteria voor deelname

 • Innovativiteit als meest belangrijke criterium. Bijvoorbeeld: een nieuw protocol voor internet dataverkeer, nieuwe compressietechnieken voor realtime video streaming, nieuwe encryptie technieken of vernieuwende zonnepanelen.
 • Aansluiting op thema’s zoals gedefinieerd door topsectoren.
 • Conform formele regels per instrument.
 • Organisatorisch / kwaliteit van aanvraagdocumenten / kwaliteit en expertise van aanvragers, moeten op orde zijn. Dit zijn project management criteria die gelden bij de meeste subsidie tender regelingen.
 • Economisch/commercieel perspectief van het project. De ontvangen subsidie moet zich terugverdienen.
 • Sector overschrijdend. Vernieuwende combinatie van belang voor verschillende topsectoren.
 • Voor sommige sectoren/thema’s kan een samenwerking met provincies aan de orde zijn, die dan een deel van de subsidie betalen (15{68093828b8bf2a7315759d70969acd9baa0f37459a715456bcbb6527e4bc1d58}). In dat geval  worden 10 additionele punten toegekend aan een project met eveneens een regionaal belang.
↓