Overheden en maatschappelijke organisaties

Sport en bewegen is een belangrijke factor in onze maatschappij. Enerzijds zijn we trots op de prestaties die sporters leveren en kijken we graag naar sport. Anderzijds is sport en bewegen ook een belangrijke factor als het gaat om volksgezondheid. Het is aangetoond dat de impact van sport en bewegen een positief effect heeft op de reductie van de kosten van gezondheidszorg en op het vergroten van de productiviteit en leervermogen. Overheden en maatschappelijke organisaties erkennen op vele niveaus de waarde van sport en bewegen met betrekking tot het bijdragen aan de oplossing van de grote maatschappelijke uitdaging van inactiviteit.

Inactiviteit is een tikkende tijdbom. Het gebrek aan beweging vormt een groeiende bedreiging voor het welzijn van mensen en leidt tot torenhoge kosten, oplopend tot 80 miljard euro in Europa (per jaar!). Ondanks dit toenemende gevaar voor onze gezondheid en economie, zijn er nauwelijks initiatieven die het tij doen keren. Innovatie is een onmisbare schakel in de strijd tegen het wereldwijde vitaliteitsprobleem.

De rol van de overheid en maatschappelijke organisaties bij sport en vitaliteit is zowel faciliterend, als in veel gevallen ook de representant van de klant.

Als facilitator zorgt de overheid op verschillende niveaus voor de randvoorwaarden waarbinnen sportinnovatie mogelijk is. Bovendien kunnen de diverse overheden een actieve rol vervullen middels beleid, subsidies en co-creatie. Zowel op lokaal, regionaal, provinciaal, landelijk en Europees (EU) niveau.

Daarnaast maken tal van maatschappelijke organisaties – (semi)overheid, instellingen en ngo’s – op diverse terreinen deel uit van het netwerk van het Cluster Sports & Technology. Zij hebben daar de rol als vertegenwoordiger van de eindgebruiker die innovatieve oplossingen zoeken voor de uitdagingen in de maatschappij.

Zowel de Provincie Noord-Brabant als de Gemeente Eindhoven ondersteunen het Cluster Sports & Technology. Gemeente Eindhoven ondersteunt met name enkele sportfieldlabs. Het Cluster Sports & Technology breidt de samenwerking graag uit naar andere Brabantse steden.

Provincie Noord-Brabant

Het sportbeleid van Provincie Noord-Brabant richt zich op de thema’s talentontwikkeling, evenementen, aangepast sporten en innovatie & technologie. Zij wil kennispartijen, bedrijven en de sport- en gezondheidssector helpen om innovaties en nieuwe bedrijvigheid rond sport en bewegen te realiseren. Hierbij ligt de aandacht in het bijzonder bij de doelgroep: mensen met een beperking. Het gaat daarbij met name om innovaties die een positieve bijdrage leveren aan sociaal-maatschappelijke opgaven zoals gezondheid, vitaliteit, sociale cohesie, duurzame energie en mobiliteit.

BrabantSport draagt zorg voor de uitvoering van dit beleid, in nauwe samenwerking met Team Brabant Sport, CTO Zuid, Sportservice Noord-Brabant en het Cluster Sports & Technology.

Gemeente Eindhoven

Binnen de (inter)nationale top is Eindhoven al jaren een belangrijke speler in urban sports, zwemmen, voetbal, atletiek en hockey. Maar ook in de breedtesport heeft de stad een voorbeeldfunctie: maar liefst 67% van alle Eindhovenaren is verantwoord bezig met sporten en/of bewegen.

Gemeente Eindhoven ziet innovatie als belangrijk element van haar sportbeleid en ondersteunt daarom diverse sportfieldlabs. Ook streeft zij naar structurele samenwerking met (kennis)instellingen en bedrijven om sport, innovatie en bewegen aan elkaar te verbinden. Met als doel om Eindhovenaren te stimuleren om meer te bewegen in combinatie met het realiseren van een economische spin-off. De stad zelf is daarbij de proeftuin: interventies in de openbare ruimte moeten sport en bewegen onderdeel maken van het dagelijks leven en de bewoners van de stad uitdagen.

Sportinnovator

Het programma Sportinnovator, dat tot en met 2022 loopt, voert de Kennis- en Innovatieagenda Sport uit onder regie van het Topteam Sport. Het doel van de agenda is niet alleen innovaties voortbrengen die gouden medailles op de Olympische Spelen opleveren. Het doel is ook om behalve innovaties voor topsport en breedtesport, ook innovaties te stimuleren die impact hebben op alle mensen en daarmee de volksgezondheid en gehele maatschappij.

Het Cluster Sports & Technology is met haar ervaring en haar Q-helix netwerk van bedrijfsleven, sportfieldlabs, kennisinstellingen en overheden een belangrijke partner van het nationale programma. De focus ligt daarbij op (technologische) innovatie en waarde creatie voor sport en vitaliteit.

EU

Net als in Nederland neemt de aandacht voor innovatie voor sport en vitaliteit ook in Europa sterk toe. Dit komt tot uitdrukking in de vorming van nieuw beleid, het vergroten van de aandacht, budgetten voor innovatie en de bevordering van de economische en maatschappelijke waarde van sport. Het Cluster Sports & Technology is een belangrijke speler in de Europese netwerken:

 

  • Mede initiator van en belangrijke partner in het Europese Platform voor Sport Innovatie EPSI
  • Mede initatiefnemer en co-leading region van het interregionale samenwerkingsverband ClusSport (zie leaflet)
  • Leider van het Interregionale project Inno4Sports
  • Uitvoerend partner in het Nano4Sports project
  • Leider van het EFRD project Vitality Living Lab
↓